వార్డ్ కౌన్సిలర్లు


చిట్టాల అనంత లక్ష్మి
వార్డ్ 1
+91-9491374007

బోద్దని నాగరాజు
వార్డ్ 2
+91-9948103913

గుబ్బల రామ రావు
వార్డ్ 3
+91-9490660954

ఎలుబుది ఈశ్వర రావు
వార్డ్ 4
+91-9951694733

తణుకు రేవతి
వార్డ్ 5
+91-9951476621

ఉన్ద్రజవరపు హేమలత
వార్డ్ 6
+91-9652877417

పెరవలి రామకృష్ణ
వార్డ్ 7
+91-8790676107

ఊత గోవింద రాజు
వార్డ్ 8
+91-9966689666

దొమ్మేటి వెంకట సుధాకర్ చైర్మన్
వార్డ్ 9
+91-9848177809

నాయుడు లావణ్య
వార్డ్ 10
+91-7842833556

తామరపు రమణమ్మ
వార్డ్ 11
+91-9493307279

బట్టవిల్లి లక్ష్మి
వార్డ్ 12
+91-9866817611

గంటి విజయ
వార్డ్ 13
+91-9494344048

చిట్టూరి స్వర్ణలత
వార్డ్ 14
+91-9494952345

తనేటి వీరయ్య
వార్డ్ 15
+91-9246664728

కలగర వెంకటకృష్ణ
వార్డ్ 16
+91-9440222345

B.V.V.స రామకృష్ణ రావు
వార్డ్ 17
+91-9885566899

సప్ప వీర రాఘవులు
వార్డ్ 18
+91-9848673222

దూలం చిట్టిపాప
వార్డ్ 19
+91-9866797897

మంత్రిరావు వెంకటరత్నం (వైస్ -చైర్మన్ )
వార్డ్ 20
+91-9848499477

పరిమి వెంకటేశ్వర రావు
వార్డ్ 21
+91-9866159595

కీర్తి శివ ప్రసాద్
వార్డ్ 22
+91-9885298667

మళ్ళిన వెంకట రాధాకృష్ణ రావు
వార్డ్ 23
+91-9290788888

వావిలాల సరళాదేవి
వార్డ్ 24
+91-9550423235

బయిసేట్టి నాగ సత్య శ్రీదేవి
వార్డ్ 25
+91-9949033338

మదాసు రామకృష్ణ ప్రసాద్
వార్డ్ 26
+91-9395151515

కుప్పల ఇందిరాదేవి
వార్డ్ 27
+91-9949172666

వరలక్ష్మి గండి
వార్డ్ 28
+91-9848643979

కకిలేటి సత్యవాణి
వార్డ్ 29
+91-8121282044

కొమ్మిరెడ్డి రమాదేవి
వార్డ్ 30
+91-8885776179

పీతాని సత్యాదేవి
వార్డ్ 31
+91-8143682445

తాడిపర్తి స్యంబాబు
వార్డ్ 32
+91-9848072225

ఇందుగపల్లి బలరామకృష్ణ
వార్డ్ 33
+91-9866844044

ఉర్రిన్కల ఎల్లరేస్వరి
వార్డ్ 34
+91-9010207312

T.మారుతీ రావు
సహ-ఎంపిక సభ్యుడు
+91-8985727445

Dr.హుస్సేన్ అహమద్
సహ-ఎంపిక సభ్యుడు
+91-9440309540

షర్మిల జైన్ వాజవాత్
సహ-ఎంపిక సభ్యుడు
+91-8297215051